Như một dàn nhạc thành công, kỹ năng, kiến thức, làm việc nhóm và tính lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp để vận hành và khai thác hiệu quả con tàu. Yếu tố con người quyết định tất cả !

CLB Thuyền trưởng xin lần lượt giới thiệu với các bạn đồng nghiệp chùm video đào tạo do tạp chí Alert! cung cấp. Chịu khó lằng nghe, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn!

Xin giới thiệu,

Chủ đề 15

Theme: Automation
Issue 15 contains:

  • Automation: Pros and cons
  • Making alarms more manageable
  • A chief engineer's perspective
  • Staying cool in the LNG business
  • Avoiding human errors when using automation
  • Machinery breakdown and subsequent fire…