Bạn Lê Vĩ Linh thân mến !

Liên quan đến câu hỏi của bạn nêu trong mục “Bình luận” về bài viết của tôi “CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ STCW 78 SỬA ĐỔI MANILA VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH HÀNG HẢI NƯỚC NHÀ”, bạn hỏi rằng điều khoản nào trong STCW quy định thời hạn của các GCN, ví dụ: Huấn luyện an toàn cơ bản (IMO), 3 khóa huấn luyện về y tế, cứu sinh, cứu hỏa),... Vì trên các GCN này không thể hiện thời hạn nhưng thực tế nó chỉ có thời hạn là 5 năm.

Tôi xin trả lời bạn như sau:

1. Các nội dung huấn luyện bạn hỏi nẳm ở :

CHAPTER VI thuộc Annex: - Emergency, occupational safety, security, medical care and survival functions

Và các chi tiết của nó nằm ở Chương VI, Section A-VI/1,2,3, … thuộc Bộ luật STCW95 đã sửa đổi 2010.

2. Về thời hạn giấy chứng nhận này, hãy xem:

Regulation I/2 (Annex)

Certificates and endorsements

1…

2…

3…

4…

5 The endorsement required by article VI of the Convention to attest the issue of a

certificate shall only be issued if all the requirements of the Convention have been complied

with.

7…

8 The endorsements referred to in paragraphs 5, 6 and 7: (chú ý lời văn mục 5 ở trên)

.1 may be issued as separate documents;

.2 shall be issued by the Administration only;

.3 shall each be assigned a unique number, except that endorsements attesting the

issue of a certificate may be assigned the same number as the certificate

concerned, provided that number is unique; and

.4 shall expire as soon as the certificate endorsed expires or is withdrawn, suspended or cancelled by the Party which issued it and, in any case, not more than five years after their date of issue.

 

Có thể hiểu mối liên quan của các mục, quy định trên như sau :

  1. Các chứng thực theo yêu cầu của điều VI của Công ước kèm theo việc cấp giấy chứng nhận chỉ được phát hành nếu tuân thủ tất các yêu cầu của Công ước.
  2. Các chứng thực liên quan nói trên sẽ hết hiệu lực ngay khi giấy chứng nhận được chứng thực đã hết hạn hoặc bị thu hồi bị treo hoặc bị hủy, trong bất cứ trường hợp nào cũng không được quá năm năm kể từ khi phát hành.

Bạn Vinh thân mến, trả lời như vậy không hiểu đã đúng yêu cầu của bạn chưa, có gì chưa rõ có thể trao đôi thêm.

Bạn cho tôi biết bạn đang làm gì ở đâu, có thể liên hệ với tôi qua e.mail: tvkinh@yahoo.com

Chúc bạn thành công.

Tiếu Văn Kinh