Trách nhiệm của người vận chuyển được xác định thế nào khi hàng chở trên boong ?

LS Võ Nhật Thăng, trọng tài viên VIAC

LS Ngô Khắc Lễ

Trả lời:


Theo thông lệ hàng hải quốc tế (Qui tắc Hague Visby) cũng như Bộ luật hàng hải Việt nam, đối với hàng rời khi chở trên boong người vận chuyển phải thông báo cho chủ hàng và được chủ hàng chấp nhận. Một khi chủ hàng đã xác nhận đồng ý hàng chở trên boong thì mọi rủi ro xảy ra chủ hàng phải tự gánh chịu và trong vận đơn phải ghi rõ là hàng thực sự đã được chở trên boong. Ngày nay, phần lớn hàng hóa được vận chuyển bằng container, đối với hàng container thì việc chở trên boong hay dưới boong không còn ý nghĩa nữa, vì tàu chở container không phân chia thành boong như tàu thông thường.

Từ đó, nếu có container nào xếp trên boong thì người vận chuyển cũng như không cần phải được chủ hàng đồng ý thì container đó mới được xếp lên boong. Chính vì vậy, container xếp trên boong hay dưới boong không còn ý nghĩa gì đáng kể nữa. Xuất phát từ đặc điểm đó, Điều 26 UVP 600 quy định “Chứng từ vận chuyển không được quy định là hàng hóa phải xếp trên boong. Một điều khoản trên chứng từ vận chuyển quy định rắng hàng hóa có thể xếp trên boong sẽ được chấp nhận”.

--------------------------------Nguồn: VLA