Ngày 4/1, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã ký công văn số 73/BGTVT-TCCB gửi các Tổng cục, Cục thuộc Bộ GTVT; Trung tâm Công nghệ thông tin; Báo GTVT, Tạp chí GTVT, Nhà xuất bản GTVT; các Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ; các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc; các Viện, Học viện, Trường trực thuộc Bộ GTVT về việc tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT giai đoạn 2011-2020 và Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 30/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo công văn, nhằm thực hiện chiến lược phát triển nhân lực quốc gia đến năm 2020 trong ngành GTVT, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm của Bộ GTVT, đồng thời để triển khai xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện phát triển nhân lực của toàn ngành, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành GTVT giai đoạn 2011-2020 yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện từ tháng 9/2011. Đến nay, các cơ quan, đơn vị vẫn đang tiếp tục triển khai các đề án, kế hoạch, dự án cụ thể về phát triển nhân lực của ngành theo nội dung Quy hoạch và tinh thần Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ.

Để tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT giai đoạn 2011-2020 có hiệu quả và tiếp tục đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và các Trường thuộc Bộ lưu ý, thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể:

Các cơ quan, đơn vị và các Trường tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT giai đoạn 2011-2020, lồng ghép các mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển nhân lực vào các chương trình kế hoạch, chiến lược phát triển của cơ quan, đơn vị.

Cần tiếp tục triển khai: Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch xây dựng đội ngũ trí thức ngành GTVT đến năm 2015; Kế hoạch thu hút, đào tạo, sử dụng nhân tài ngành GTVT đến năm 2015; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ KHCN ngành GTVT đến năm 2015; Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành GTVT phục vụ hội nhập quốc tế đến năm 2015Đề án “Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT”.

Đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng lao động, Bộ GTVT yêu cầu xây dựng kế hoạch quản lý và phát triển nguồn nhân lực của mình, tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu; hợp tác, hỗ trợ cơ sở đào tạo về tài chính, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở thực tập, thực tế cho học sinh, sinh viên của các cơ sở đào tạo.

Đối với các cơ sở đào tạo, tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Trường đã được Bộ trưởng phê duyệt, căn cứ vào các Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam, nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương … để xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo cho phù hợp; hoàn thiện, phê duyệt Đề án xã hội hóa các hoạt động giáo dục đào tạo đối với Trường…

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, báo cáo kết quả triển khai Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT giai đoạn 2011-2020 và Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/6/2013 để theo dõi và tổng hợp./.

Theo Bộ GTVT