Đây là màn hình thiết bị mô phỏng Transas đang mô phỏng điều động tàu contenơ 14.000 TUE vòng qua  Oakland để cặp cầu. Trên mô phỏng: gió 15 nơ thổi từ phía tây, thủy triều đang xuống chảy về phía bắc với tốc độ 1 nơ cùng với hoạt động của các tàu lai.   Tiếp theo là các bài huấn luyện khác...
 
{youtube}eE74PwyCRJ0{/youtube}