BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 190 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập 06 Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo,

huấn luyện thuyền viên theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010

  


BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2022/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010;

Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, các Trường: Đại học Hàng hải, Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh, Cao đẳng Hàng hải I và Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại các công văn đề xuất danh sách thành viên tham gia các Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập 06 Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) gồm các ông (bà) có tên trong danh sách từ Phụ lục 1 đến Phụ lục 6 kèm theo Quyết định này, cụ thể như sau:

1. Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo, huấn luyện ngành Điều khiển tàu biển.

2. Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo, huấn luyện ngành Khai thác máy tàu biển.

3. Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo, huấn luyện ngành Điện và Điện tử tàu biển.

4. Hội đồng thẩm định các chương trình huấn luyện sỹ quan an ninh tàu biển, thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể và làm quen an ninh tàu biển.

5. Hội đồng thẩm định các chương trình huấn luyện Tiếng Anh hàng hải chuyên ngành Điều khiển tàu biển.

6. Hội đồng thẩm định các chương trình huấn luyện Tiếng Anh hàng hải chuyên ngành Khai thác máy tàu biển, Điện và Điện tử tàu biển.

Điều 2. Các Hội đồng thẩm định có quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

1. Nghiên cứu, phản biện, nhận xét và đánh giá chất lượng những nội dung của dự thảo các chương trình đào tạo, huấn luyện hàng hải theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

2. Tổ chức thẩm định và chịu trách nhiệm về chất lượng thẩm định dự thảo các chương trình đào tạo, huấn luyện hàng hải theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

3. Kiến nghị việc ban hành hoặc chưa đủ điều kiện ban hành chương trình đào tạo, huấn luyện hàng hải theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010 cho chương trình được phân công.

4. Lập báo cáo kết quả thẩm định trình Bộ Giao thông vận tải ban hành.

5. Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Hiệu trưởng các Trường: Đại học Hàng hải, Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh, Cao đẳng Hàng hải I, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo);

- Lưu: VT, TCCB (Tđt).

KT. Bé tr­ëng

thø tr­ëng

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Hồng Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN

NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN

(Kèm theo Quyết định số 190 /QĐ- BGTVT ngày 31 tháng 01 năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

1. Chủ tịch: TS. Trần Bảo Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Bộ Giao thông vận tải.

2. Phó Chủ tịch: PGS. TS. TT1. Nguyễn Viết Thành - Chủ nhiệm Khoa Điều kiển tàu biển, Trường Đại học Hàng hải.

3. Thư ký: CN. Nguyễn Văn Nghĩa - Chuyên viên Vụ TCCB, Bộ Giao thông vận tải.

4. Thành viên:

- ThS. Trần Công Sáng - Phó Trưởng Phòng TCCB, Cục Hàng hải Việt Nam;

- TS. TT. Lê Văn Ty - Trưởng Khoa Hàng hải, Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh;

- ThS. Lưu Việt Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực hàng hải và Xuất khẩu lao động, Trường Cao đẳng Hàng hải I;

- ThS. TT. Đỗ Bùi Hồng Minh - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thuyền viên, Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN

NGÀNH KHAI THÁC MÁY TÀU BIỂN

(Kèm theo Quyết định số 190 /QĐ- BGTVT ngày 31 tháng 01 năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

 

1. Chủ tịch: TS. Trần Bảo Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Bộ Giao thông vận tải.

2. Phó Chủ tịch: TS. MT1. Khiếu Hữu Triển - Chủ nhiệm Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải.

3. Thư ký: CN. Nguyễn Văn Nghĩa - Chuyên viên Vụ TCCB, Bộ Giao thông vận tải.

4. Thành viên:

- KS. Đinh Văn Thắng - Trưởng Phòng Khoa học và Môi trường, Cục Hàng hải Việt Nam;

- TS. MT. Bùi Hồng Dương - Trưởng Khoa Máy tàu thủy, Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh;

- ThS. Đỗ Hồng Hải - Phó Xưởng trưởng, Trường Cao đẳng Hàng hải I;

- KS. MT. Lâm Phúc Tú - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN

NGÀNH ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ TÀU BIỂN

(Kèm theo Quyết định số 190 /QĐ- BGTVT ngày 31 tháng 01 năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

1. Chủ tịch: TS. Trần Bảo Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Bộ Giao thông vận tải.

2. Phó Chủ tịch: PGS. TS. ĐT. Nguyễn Hữu Khương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thư ký: CN. Nguyễn Văn Nghĩa - Chuyên viên Vụ TCCB, Bộ Giao thông vận tải.

4. Thành viên:

- ThS. Đỗ Công Biên - Giám đốc Trung tâm Xử lý thông tin hàng hải - Hà Nội, Cục Hàng hải Việt Nam;

- PGS. TS. SQĐ. Lưu Kim Thành - Chủ nhiệm khoa Điện - Điện tử tàu biển, Trường Đại học Hàng hải;

- KS. Ngô Doãn Nguộc - Phó Khoa Cơ - Điện, Trường Cao đẳng Hàng hải I;

- KS. ĐT. Trần Hùng Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thuyền viên, Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 4

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

SỸ QUAN AN NINH TÀU BIỂN, THUYỀN VIÊN CÓ NHIỆM VỤ

AN NINH CỤ THỂ VÀ LÀM QUEN AN NINH TÀU BIỂN

(Kèm theo Quyết định số 190 /QĐ- BGTVT ngày 31 tháng 01 năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

1. Chủ tịch: TS. Trần Bảo Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Bộ Giao thông vận tải.

2. Phó Chủ tịch: TS. TT1. Nguyễn Mạnh Cường - Tổng giám đốc Công ty ISALCO, Trường Đại học Hàng hải.

3. Thư ký: CN. Nguyễn Văn Nghĩa - Chuyên viên Vụ TCCB, Bộ Giao thông vận tải.

4. Thành viên:

- ThS. Vũ Thế Quang - Trưởng Phòng Pháp chế, Cục Hàng hải Việt Nam;

- KS. TT. Nguyễn Ngọc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thuyền viên, Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh;

- ThS. Phạm Thanh Trường - Phó Giám đốc Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn, Cục Đăng kiểm Việt Nam;

- SQAN. Trần Văn Sơn - Trưởng Phòng Hàng hải, Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 5

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

TIẾNG ANH HÀNG HẢI CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN

(Kèm theo Quyết định số 190 /QĐ- BGTVT ngày 31 tháng 01 năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Chủ tịch: TS. Trần Bảo Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Bộ Giao thông vận tải.

2. Phó Chủ tịch: ThS. Lê Tuấn Anh - Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Hàng hải Việt Nam.

3. Thư ký: CN. Nguyễn Văn Nghĩa - Chuyên viên Vụ TCCB, Bộ Giao thông vận tải.

4. Thành viên:

- CN. Phạm Văn Đôn - Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Hàng hải;

- ThS. Nguyễn Thị Xuyên - Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh;

- CN. Đàm Thị Xuân - Tổ trưởng Tổ Anh văn, Trường Cao đẳng Hàng hải I;

- ThS. Vũ Thị Phương Thảo - Giảng viên Trung tâm Huấn luyện thuyền viên, Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 6

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN TIẾNG ANH

HÀNG HẢI CHUYÊN NGÀNH KHAI THÁC MÁY TÀU BIỂN,

ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ TÀU BIỂN

(Kèm theo Quyết định số 190 /QĐ- BGTVT ngày 31 tháng 01 năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

1. Chủ tịch: TS. Trần Bảo Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Bộ Giao thông vận tải.

2. Phó Chủ tịch: CN. Phạm Thế Tự - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Hàng hải.

3. Thư ký: CN. Nguyễn Văn Nghĩa - Chuyên viên Vụ TCCB, Bộ Giao thông vận tải.

4. Thành viên:

- ThS. Lê Thị Phương Thảo - Chuyên viên Phòng An toàn - An ninh hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam;

- ThS. Vũ Thị Lan Anh - Giảng viên chính Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh;

- CN. Nguyễn Thị Thủy - Tổ phó Tổ Anh văn, Trường Cao đẳng Hàng hải I;

- CN. Nguyễn Thúy Hà - Giảng viên Trung tâm Huấn luyện thuyền viên, Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam./.