BAN BIÊN TẬP MỞ CHUYÊN MỤC MỚI

MỖI KỲ MỘT CÂU HỎI

TT. Tiếu Văn Kinh

CÂU HỎI 12 KỲ NÀY

Thiết bị EPIRB trong GMDSS có tác dụng gì, hoạt động như thế nào ?

GIẢI ĐÁP CÂU HỎI 11 KỲ TRƯỚC 

Hỏi : IMO quy định việc phân chia vùng biển như thế nào để trang bị GMDSS?

Đáp: - Nhận thấy mỗi một thành phần khác nhau trong hệ thống GMDSS có những hạn chế riêng nhất định tuỳ theo khu vực địa lý cũng như nghiệp vụ mà nó cung cấp, Công ước SOLAS, Sửa đổi (Chương VI) đã quy định các yêu cầu thiết bị phải được trang bị cho tàu theo phân vùng hoạt động khác nhau của tàu gồm 4 phân vùng A1, A2, A3 và A4 như sau:

1. Vùng biển A1: Là vùng biển trong phạm vi phủ sóng vô tuyến điện thoại của ít nhất một trạm VHF bờ biển, trong đó có sẵn hoạt động thông tin báo động DSC liên tục, có thể được quy định bởi một Chính phủ thành viên.

2. Vùng biển A2 : Là vùng biển, trừ vùng biển A1, nằm trong phạm vi phủ sóng vô tuyến điện thoại của ít nhất một trạm MF bờ biển, trong đó có sẵn hoạt động thông tin báo động DSC liên tục, có thể được quy định bởi một chính phủ thành viên.

3. Vùng biển A3: Là vùng biển, trừ vùng biển A1 và A2, nằm trong phạm vi phủ sóng vô tuyến điện thoại của một vệ tinh địa tĩnh INMARSAT, trong đó có sẵn hoạt động thông tin báo động liên tục.

4. Vùng biển A4: Là vùng biển nằm ngoài các vùng biển A1, A2, A3.

Mỗi vùng biển đều có quy định các trang thiết bị khác nhau.

======================