Trong tháng Năm, 2010, tại phiên họp định kỳ thứ 18 của Tiểu ban về Thực hiện nghĩa vụ Quốc gia có Cờ (FSI[1]), Tiểu ban đã công bố danh sách Quốc gia cờ tàu bị xếp là mục tiêu cho các cuộc kiểm tra PSC của Paris MOU, Tokyo MOU và Cơ quan bảo vệ Bờ biển của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (USCG[2]). Dưới đây là danh sách nói trên: (Việt nam được xếp trong nhóm rủi ro trung bình)

Thông tin tự Văn phòng IMO VN

Danh sách đen của Paris MOU & Tokyo MOU

 

Danh sách đen của USCG

Paris MOU

 

Tokyo MOU

Korea, DPR

 

Georgia

Cambodia

 

Bolivia

 

Sierra Leone

Chile

 

Albania

Rủi ro

Kiribati

Cook Islands

 

Libya

rất cao

Saint Kitts and Nevis

Croatia

Bảy

Sierra Leone

 

Indonesia

Egypt

điểm

Comoros

 

 

Honduras

 

Cambodia

 

Cambodia

Mexico

 

Georgia

 

Mongolia

Russian Federation

 

Slovakia

Rủi ro

Korea, DPR

Saint Vincent and The Grenadines

 

Syrian Arab Republic

cao

Tuvalu

 

 

Saint Kitts and Nevis

 

 

 

 

Lebanon

 

Maldives

Antigua and Barbuda

 

Honduras

Rủi ro

 

Cayman Islands

 

Mongolia

trung bình

 

Italy

Hai

Saint Vincent and the Grenadines

đến cao

 

Lithuania

điểm

Egypt

 

 

Malta

 

Moldova, Republic of

 

Vietnam

Netherlands

 

Belize

Rủi ro

Belize

Panama

 

Panama

trung

Thailand

Turkey

 

Ukraine

bình

 

 

 

Dominica

 

 

 

 

Ghi chú:         (i) Nước viết bằng chữ đậm có mặt trong cả 3 danh sách;

(ii) Nước viết bằng chữ nghiêng, có mặt trong 2 danh sách;

(iii) USCG phân thành hai loại 7 điểm (rủi ro rất cao); và 2 điểm (rủi ro cao).[1] Sub-Committee on Flag State Implementation

[2] US Coast Guard

Trong tháng Năm, 2010, tại phiên họp định kỳ thứ 18 của Tiểu ban về Thực hiện nghĩa vụ Quốc gia có Cờ (FSI[1]), Tiểu ban đã công bố danh sách Quốc gia cờ tàu bị xếp là mục tiêu cho các cuộc kiểm tra PSC của Paris MOU, Tokyo MOU và Cơ quan bảo vệ Bờ biển của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (USCG[2]). Dưới đây là danh sách nói trên: (Việt nam được xếp trong nhóm rủi ro trung bình)

                                                                                 Thông tin tự Văn phòng IMO VN

Danh sách đen của Paris MOU & Tokyo MOU

 

Danh sách đen của USCG

Paris MOU

 

Tokyo MOU

Korea, DPR  

 

Georgia

Cambodia  

 

Bolivia

 

Sierra Leone 

Chile

 

Albania  

Rủi ro

Kiribati  

Cook Islands  

 

Libya  

rất cao

Saint Kitts and Nevis  

Croatia  

Bảy

Sierra Leone

 

Indonesia

Egypt

điểm

Comoros 

 

 

Honduras

 

Cambodia  

 

Cambodia  

Mexico  

 

Georgia  

 

Mongolia 

Russian Federation   

 

Slovakia  

Rủi ro

Korea, DPR

Saint Vincent and The Grenadines   

 

Syrian Arab Republic   

cao

Tuvalu  

 

 

Saint Kitts and Nevis   

 

 

 

 

Lebanon  

 

Maldives 

Antigua and Barbuda  

 

Honduras  

Rủi ro

 

Cayman Islands

 

Mongolia  

trung bình

 

Italy

Hai

Saint Vincent and the Grenadines  

đến cao

 

Lithuania  

điểm

Egypt  

 

 

Malta 

 

Moldova, Republic of  

 

Vietnam

Netherlands 

 

Belize

Rủi ro

Belize

Panama 

 

Panama

trung

Thailand 

Turkey 

 

Ukraine

bình

 

 

 

Dominica  

 

 

 

 

Ghi chú:         (i) Nước viết bằng chữ đậm có mặt trong cả 3 danh sách;

                        (ii) Nước viết bằng chữ nghiêng, có mặt trong 2 danh sách;

                        (iii) USCG phân thành hai loại 7 điểm (rủi ro rất cao); và 2 điểm (rủi ro cao).[1] Sub-Committee on Flag State Implementation

[2] US Coast Guard

Trong tháng Năm, 2010, tại phiên họp định kỳ thứ 18 của Tiểu ban về Thực hiện nghĩa vụ Quốc gia có Cờ (FSI[1]), Tiểu ban đã công bố danh sách Quốc gia cờ tàu bị xếp là mục tiêu cho các cuộc kiểm tra PSC của Paris MOU, Tokyo MOU và Cơ quan bảo vệ Bờ biển của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (USCG[2]). Dưới đây là danh sách nói trên: (Việt nam được xếp trong nhóm rủi ro trung bình)

Thông tin tự Văn phòng IMO VN

Danh sách đen của Paris MOU & Tokyo MOU

 

Danh sách đen của USCG

Paris MOU

 

Tokyo MOU

Korea, DPR

 

Georgia

Cambodia

 

Bolivia

 

Sierra Leone

Chile

 

Albania

Rủi ro

Kiribati

Cook Islands

 

Libya

rất cao

Saint Kitts and Nevis

Croatia

Bảy

Sierra Leone

 

Indonesia

Egypt

điểm

Comoros

 

 

Honduras

 

Cambodia

 

Cambodia

Mexico

 

Georgia

 

Mongolia

Russian Federation

 

Slovakia

Rủi ro

Korea, DPR

Saint Vincent and The Grenadines

 

Syrian Arab Republic

cao

Tuvalu

 

 

Saint Kitts and Nevis

 

 

 

 

Lebanon

 

Maldives

Antigua and Barbuda

 

Honduras

Rủi ro

 

Cayman Islands

 

Mongolia

trung bình

 

Italy

Hai

Saint Vincent and the Grenadines

đến cao

 

Lithuania

điểm

Egypt

 

 

Malta

 

Moldova, Republic of

 

Vietnam

Netherlands

 

Belize

Rủi ro

Belize

Panama

 

Panama

trung

Thailand

Turkey

 

Ukraine

bình

 

 

 

Dominica

 

 

 

 

Ghi chú:         (i) Nước viết bằng chữ đậm có mặt trong cả 3 danh sách;

(ii) Nước viết bằng chữ nghiêng, có mặt trong 2 danh sách;

(iii) USCG phân thành hai loại 7 điểm (rủi ro rất cao); và 2 điểm (rủi ro cao).[1] Sub-Committee on Flag State Implementation

[2] US Coast Guard