(Bài viết tham khảo)

NGUYỄN ANH VŨ

Cục Hàng hải Việt Nam

Từ tháng 01 năm 2006, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) bắt đầu tiến hành xem xét sửa đổi tổng quát Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 (STCW 1978). Sau một quá trình nghiên cứu, thống nhất, tại Hội nghị quốc tế các thành viên Công ước STCW 1978, được tổ chức tại Manila (Philippines) từ 21 đến 25/6/2010, rất nhiều sửa đổi của STCW 1978 đã được thông qua. Những sửa đổi này cập nhật các tiêu chuẩn về trình độ cần có, đặc biệt trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng phát triển; giới thiệu các yêu cầu và phương pháp mới về đào tạo và chứng nhận; nâng cao các cơ chế để thực thi các quy định, các yêu cầu cụ thể về thời gian nghỉ và làm việc, ngăn ngừa việc lạm dụng chất kích thích và đồ uống có cồn, và các tiêu chuẩn về sức khỏe y tế cho thuyền viên.

Một trong những quy định của STCW 1978 bao gồm các sửa đổi Manila 2010 (STCW 2010), đó là yêu cầu thuyền viên trên tàu cần có các giấy chứng nhận huấn luyện an ninh tàu biển theo yêu cầu tại Khoản VI/6 và Phần A-VI/6 STCW 2010. Theo hướng dẫn của IMO, có một giai đoạn chuyển tiếp từ 01/01/2012 đến 01/01/2014 để cho các thuyền viên bắt đầu đi biển từ trước năm 2012 thực hiện những quy định này.

20140412 image001

Tuy nhiên đến nay, khi mà các quy định nói trên đã có hiệu lực, IMO nhận thấy thực tế có rất nhiều khó khăn cho các thuyền viên trong việc tiếp cận các khóa đào tạo về an ninh tàu biển do hiện có rất ít cơ sở đào tạo có đủ điều kiện hoặc được phép cấp các giấy chứng nhận an ninh theo quy định mới của STCW 2010. Chính bởi vậy, tại cuộc họp của Tiểu ban Nhân sự, Huấn luyện và Trực ca (HTW) của IMO diễn ra từ 17 đến 21/02/2014, các thành viên tham dự họp đã yêu cầu các quốc gia thành viên Công ước STCW cố gắng hết sức để đảm bảo việc cấp các giấy chứng nhận nhận thức về an ninh tàu biển và giấy chứng nhận cho các thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể theo đúng quy định tại Khoản VI/6 và Phần A-VI/6. Ngoài ra, Tiểu ban HTW cũng nhận thấy những khó khăn của thuyền viên trong việc có được chứng nhận tham dự các khóa đào tạo này, và đã thống nhất rằng cho đến 01/7/2015 nếu như thuyền viên trên tàu không có các giấy chứng nhận về an ninh theo quy định, việc thực hiện theo quy định tại Phần 13 của Bộ luật ISPS là đủ để có thể được chấp nhận. Do vậy, Tiểu ban HTW đề nghị các chính quyền hàng hải thông báo cho các cơ quan thực thi nhiệm vụ PSC của mình, các tổ chức được công nhận (RO), các tổ chức an ninh được công nhận có liên quan về việc gia hạn thêm đến ngày 01/7/2015 nếu như thuyền viên trên tàu không có các giấy chứng nhận về an ninh theo quy định, việc thực hiện theo quy định tại Phần 13 của Bộ luật ISPS là đủ để có thể được chấp nhận.

Bên cạnh đó, cũng tại cuộc họp trên, Tiểu ban HTW nhận thấy có các báo cáo về việc các sỹ quan an ninh tàu biển (SSO) được chứng nhận theo quy định tại Phần A-VI/5 nhưng vẫn bị yêu cầu phải có các giấy chứng nhận tham gia các khóa huấn luyện nhận thức về an ninh tàu biển và khóa huấn luyện cho thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể. Tương tự như vậy, các thuyền viên đã có giấy chứng nhận tham dự khóa huấn luyện cho thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể vẫn bị yêu cầu phải cung cấp bằng chứng về việc đã tham dự khóa huấn luyện nhận thức về an ninh tàu biển. Chúng ta đã biết rằng, việc đào tạo về an ninh hàng hải được chia làm 3 cấp: Huấn luyện nhận thức về an ninh tàu biển, huấn luyện cho thuyền viên có các nhiệm vụ cụ thể về an ninh và huấn luyện cho các SSO, trong đó huấn luyện cho các SSO là ở mức độ cao nhất. IMO đã công nhận rằng các chương trình huấn luyện về an ninh tàu biển đã được thiết kế sao cho chương trình có trình độ cao hơn sẽ bao gồm các kiến thức cần có của các chương trình thấp hơn. Chính bởi vậy, Tiểu ban HTW đã thống nhất rằng thuyền viên có giấy chứng nhận an ninh tàu biển ở mức độ cao hơn sẽ không bị kiểm tra các giấy chứng nhận ở mức độ thấp nữa. Tiểu ban HTW cũng đề nghị các chính quyền hàng hải hướng dẫn cho các PSCO và các tổ chức được công nhận về vấn đề này.

20140412 image002

Các Thông tư sau đây của IMO liên quan đến nội dung nêu trên:

- Thông tư số STCW.7/Circ.21 ngày 25/02/2014 – Hướng dẫn cho các PSCO, các tổ chức được công nhận và các tổ chức an ninh được công nhận về việc xử lý các trường hợp thuyền viên không có giấy chứng nhận theo yêu cầu của Điều VI/6 và Phần A-VI/6, mục 4 và 6 Công ước STCW.

- Thông tư số STCW.7/Circ.22 ngày 25/02/2014 – Hướng dẫn cho các PSCO, các tổ chức được công nhận và các tổ chức an ninh được công nhận để làm rõ việc huấn luyện và cấp giấy chứng nhận cho các sỹ quan an ninh tàu biển và thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể.