LIÊN HIỆP CÁC HIỆP HỘI THUYỀN TRƯỞNG QUỐC TẾ IFSMA

Liên hiệp các hiệp hội Thuyền trưởng quốc tế IFSMA (International Federation of Shipmasters' Associations) được thành lập năm 1974 bởi 8 Hiệp hội Thuyền trưởng quốc gia để thống nhất các tổ chức Thuyền trưởng đang hoạt động trên thế giới  thành một cơ cấu phối hợp chuyên nghiệp duy nhất. Đó là một tổ chức phi lợi nhuận phi chính trị chỉ dành riêng cho lợi ích phục vụ  Thuyền trưởng. Mục đích chính của IFSMA là tập họp kiến thức tích lủy kinh nghiệm nghề nghiệp hỗ trợ cho Thuyền trưởng nhằm đảm bảo an toàn hàng hải khi làm nhiệm vụ.  Liên hiệp tập hợp khoảng 11.000 Thuyền trưởng từ sáu mươi quốc gia hoặc thông qua các hiệp hội quốc gia của họ hoặc là thành viên cá nhân.