Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh

Tại khóa họp thứ 86, diễn ra tại trụ sở của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) trong tháng sáu năm 2009, Uỷ ban An toàn hàng hải (MSC) đã thông qua Nghị quyết MSC.282(86) sửa đổi, bổ sung Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển, năm 1974 (SOLAS 74). Nội dung sửa đổi bổ sung, theo Quy định V/19.2.2.3 của Công ước SOLAS 74, yêu cầu các tàu biển hoạt động tuyến quốc tế phải trang bị Hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử ECDIS có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng một năm 2011.

Click vào đây để xem bài thuyết trình:

CLICK HERE