Hội động Thuyền trưởng Hoa kỳ viết tắt CAMM ( Council of American Master Mariners, Inc.) được thành lập vào năm 1936, là một tổ chức hoạt động độc lập với tất cả các hội, các công ty và các cơ sở đạo tạo khác.

Nhìn ra thế giới

 

GIỚI THIỆU

HỘI ĐỒNG THUYỀN TRƯỞNG HOA KỲ - CAMM

www.mastermariner.org/

 

Hội  động Thuyền trưởng Hoa kỳ viết  tắt  CAMM ( Council of American Master Mariners, Inc.)  được thành lập vào năm 1936, là một tổ chức hoạt động độc lập với tất cả các hội, các công ty và các cơ sở đạo tạo khác.

 

CAMM là một tổ chức nghề nghiệp toàn nước Mỹ hoạt động nhằm thúc đẩy sự tiến bộ và hiệu quả của ngành hàng hải thương thuyền Hoa kỳ, cho  sự tiến bộ của khoa học hàng hải bằng cách trao đổi chia sẻ và truyền bá thông tin và kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích nâng cao sự nghiệp đào tạo và tiêu chuẩn huấn luyện, xuất bản các ấn phẩm chuyên ngành cho những người đi biển, nâng cao uy tín nghề nghiệp truyền thống của tất cả các thuyền trưởng, duy trì tinh thần hữu nghị và mục đích chung giữa các tổ chức nghề nghiệp vì sự lớn mạnh của đội thương thuyền mang cờ Hoa kỳ.

 

Thành viên của CAMM là  các Thuyền trưởng tàu biển và Hoa tiêu  đã nghỉ hưu hoặc đang làm việc trên các thương thuyền của Hoa kỳ.

 

Hội đồng còn có các hội viên cộng tác tuy không có bằng cấp thuyền trưởng nhưng đang làm công tác quản lý điều hành ở các công ty có liên quan đến hàng hải, những người đang làm việc trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu hàng hải, sĩ quan hải quân, cơ quan bảo vệ bờ biển…

ơ

Ngoài ra, hội  đồng còn có các hội viên danh dự được Ban chấp hành Hội  lựa chọn trong ngành Hàng hải.

 

CAMM hiện nay có khoảng 1100 hội viên  điểu hành bởi Ban chấp hành của Hội đồng  được tuyển chọn thông qua bầu cữ.

 

CAMM toàn quốc của CAMM được tổ chức thành nhiều Chi hội  phân bố theo khu vực địa lý trên khắp Hiệp chủng quốc Hoa kỳ.

 

Phí gia nhập Hội đồng đóng một lần 40 USD

Hội phí hàng năm đóng             60 USD

 

Quyền lợi của hội viên :

  • Nhận Tạp chí “Sidelights” - ấn phẩm hàng quý của Hội
  • Nhận Thẻ hội viên; được xếp vào danh sách giới thiệu việc làm
  • Có thể làm việc tại IMO thông qua xác nhận của CAMM với IFSMA ( Hiệp hội Thuyền trưởng tàu biển quốc tế)
  • Được tiếp cận các tổ chức thuyền trưởng  khác thông qua các chi hội, Ban chấp hành, tạp chí …  của CAMM.

 

MŨI NÉ ( Từ Internet)