logo

 

 

ÐIỀU L CÂU LẠC BỘ  THUYỀN TRƯỞNG  VIỆT NAM  

 

v  Ban hành năm 1998  

v  Sửa đổi bổ sung lần thứ nhất tại Ðại hội toàn thể CLB ngày 07/09/2002. 

v  Sửa đổi bổ sung lần thứ hai tại Ðại hội toàn thể CLB ngày 12/11/2005. 

Ðiều 1 :   Mục đích  

Mục đích của Câu lạc bộ (CLB) Thuyền trưởng là tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa những người cùng nghề nghiệp, tạo điều kiện phát huy nghiệp vụ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các Thành viên CLB; đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn v.v... cho ngành Hàng hải Việt Nam, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ðiều 2 :   Tổ chức 

2.1       CLB Thuyền trưởng là một tổ chức tự nguyện của các Thuyền trưởng Việt Nam, thuộc Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế  Biển Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.2       Tổ chức của CLB Thuyền trưởng có các Nhóm chuyên đề do Ban Chấp hành điều hành. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành  CLB là dự thảo các kế hoạch hoạt động đưa ra thảo luận, quyết định trong cuộc họp toàn thể CLB và tổ chức thực hiện. 

2.3       Ban Chấp hành  CLB Thuyền trưởng do Ðại hội toàn thể CLB bầu ra gồm một Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. 

2.4       Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành CLB Thuyền trưởng từ 5 đến 15 người tùy theo số lượng Thành viên CLB và do Ðại hội toàn thể CLB Thuyền trưởng quyết định.  

2.5       Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành  CLB Thuyền trưởng Việt Nam là 3 năm. 

Việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chấp hành  CLB trong nhiệm kỳ hoặc hết nhiệm kỳ do cuộc họp toàn thể CLB Thuyền trưởng có trên hai phần ba tổng số Thành viên CLB tham dự hoặc do Ðại hội nhiệm kỳ toàn thể CLB quyết định theo thể thức thiểu số phục tùng đa số. 

Ðiều 3 :   Thành viên 

3.1       Thành viên của CLB Thuyền trưởng là nhữngThuyền trưởng Việt Nam tự nguyện tham gia hoạt động CLB, đã được cấp thẻ Thành viên. 

3.2       Thẻ Thành viên CLB Thuyền trưởng do Ban Chấp hành CLB cấp. 

3.3       Ðiều kiện để một Thuyền trưởng được cấp thẻ Thành viên CLB là thừa nhận mục đích, điều lệ và tự nguyện đăng ký tham gia CLB Thuyền trưởng. 

3.4       Thành viên nào không còn nguyện vọng tham gia CLB có thể thông báo trực tiếp với Ban Chủ nhiệm CLB và hoàn lại thẻ Thành viên. 

Ðiều 4 :          Quyền lợi và nghĩa vụ của  

                  Thành viên CLB Thuyền trưởng 

Quyền lợi : 

4.1       Ðược tham gia sinh hoạt CLB Thuyền trưởng và các hoạt động của Hội và Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Biển Thành phó Hồ Chí Minh. 

4.2       Ðược trao đổi thông tin nghề nghiệp và tình hình hoạt động của ngành Hàng hải trong và ngoài nước.  

4.3       Ðược tham gia các hoạt động nghề nghiệp trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ, quản lý, pháp lý và các vấn đề khác mà các Thành viên CLB quan tâm.

4.4       Ðược thăm hỏi, giúp đỡ khi gặp khó khăn về sức khỏe, đời sống hoặc gặp rủi ro, tai nạn trong nghề nghiệp. 

Nghĩa v: 

4.5       Chăm lo xây dựng CLB ngày càng phát triển vững mạnh, có nhiều hoạt động hữu ích và thiết thực. 

4.6       Thực hiện những việc làm để tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa các Thành viên CLB.  

4.7       Tăng cường quan hệ, giao dịch, giới thiệu, tuyên truyền vận động để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành ủng hộ CLB Thuyền trưởng. 

4.8       Ðóng góp lệ phí CLB mỗi tháng tối thiểu 10.000 đồng Việt Nam và những chi phí cần thiết khác đã được kỳ họp toàn thể Thành viên CLB thông qua.

Ðiều 5 :   Hoạt động của CLB Thuyền trưởng 

5.1       Tổ chức sinh hoạt và trao đổi các thông tin tại địa điểm liên lạc thường xuyên của CLB Thuyền trưởng. 

5.2       Thông tin hai chiều giữa CLB Thuyền trưởng. 

5.3       Ðề ra và tổ chức thực hiện những việc cần thiết theo mục đích của CLB cho tập thể hoặc cá nhân Thành viên CLB.  

5.4       Quan tâm theo dõi, thông báo kịp thời các thông tin liên quan đến nghề nghiệp, công tác, sức khỏe của các Thành viên CLB có tin vui, buồn để tổ chức động viên, thăm hỏi, giúp đỡ.   

5.5       Hình thức hoạt động của CLB Thuyền trưởng chia thành các Nhóm chuyên đề: Tổ chức Hội viên, Văn hóa Xã hội, Kinh tế Tài chính, Kỹ thuật nghiệp vụ.  

5.6       Hội họp của CLB Thuyền trưởng: trừ những trường hợp đột xuất, Ban Chấp hành  ba tháng họp một lần để kiểm điểm tình hình và đề ra phương hướng hoạt động của CLB. 

 

ÑIEÀU L 

 

CAÂU LAÏC BOÄ

THUYEÀN TRÖÔÛNG

VIEÄT NAM


 

Ban haønh naêm 1998

Söûa ñoåi boå sung laàn thöù nhaát taïi Ñaïi hoäi toaøn theå CLB ngaøy 07/09/2002.

Söûa ñoåi boå sung laàn thöù hai taïi Ñaïi hoäi toaøn theå CLB ngaøy 12/11/2005.

 

 

Ñieàu 1 :   Muïc ñích

Muïc ñích cuûa Caâu laïc boä (CLB) Thuyeàn tröôûng laø taêng cöôøng ñoaøn keát, giuùp ñôõ laãn nhau giöõa nhöõng ngöôøi cuøng ngheà nghieäp, taïo ñieàu kieän phaùt huy nghieäp vuï vaø baûo veä quyeàn lôïi chính ñaùng cuûa caùc Thaønh vieân CLB; ñoùng goùp trí tueä, kinh nghieäm thöïc tieãn v.v... cho ngaønh Haøng haûi Vieät Nam, goùp phaàn taêng cöôøng khoái ñaïi ñoaøn keát daân toäc vì söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác.

 

Ñieàu 2 :   Toå chöùc

2.1       CLB Thuyeàn tröôûng laø moät toå chöùc töï nguyeän cuûa caùc Thuyeàn tröôûng Vieät Nam, thuoäc Hoäi Khoa hoïc Kyõ thuaät vaø Kinh teá  Bieån Thaønh phoá Hoà Chí Minh.

2.2       Toå chöùc cuûa CLB Thuyeàn tröôûng coù caùc Nhoùm chuyeân ñeà do Ban Chaáp haønh ñieàu haønh. Nhieäm vuï cuûa Ban Chaáp haønh  CLB laø döï thaûo caùc keá hoaïch hoaït ñoäng ñöa ra thaûo luaän, quyeát ñònh trong cuoäc hoïp toaøn theå CLB vaø toå chöùc thöïc hieän.

2.3       Ban Chaáp haønh  CLB Thuyeàn tröôûng do Ñaïi hoäi toaøn theå CLB baàu ra goàm moät Chuû tòch, caùc Phoù Chuû tòch vaø caùc UÛy vieân.

2.4       Soá löôïng UÛy vieân Ban Chaáp haønh CLB Thuyeàn tröôûng töø 5 ñeán 15 ngöôøi tuøy theo soá löôïng Thaønh vieân CLB vaø do Ñaïi hoäi toaøn theå CLB Thuyeàn tröôûng quyeát ñònh.

2.5       Nhieäm kyø cuûa Ban Chaáp haønh  CLB Thuyeàn tröôûng Vieät Nam laø 3 naêm.

Vieäc boå sung, thay ñoåi thaønh vieân Ban Chaáp haønh  CLB trong nhieäm kyø hoaëc heát nhieäm kyø do cuoäc hoïp toaøn theå CLB Thuyeàn tröôûng coù treân hai phaàn ba toång soá Thaønh vieân CLB tham döï hoaëc do Ñaïi hoäi nhieäm kyø toaøn theå CLB quyeát ñònh theo theå thöùc thieåu soá phuïc tuøng ña soá.

 

Ñieàu 3 :   Thaønh vieân

3.1       Thaønh vieân cuûa CLB Thuyeàn tröôûng laø nhöõngThuyeàn tröôûng Vieät Nam töï nguyeän tham gia hoaït ñoäng CLB, ñaõ ñöôïc caáp theû Thaønh vieân.

3.2       Theû Thaønh vieân CLB Thuyeàn tröôûng do Ban Chaáp haønh CLB caáp.

3.3       Ñieàu kieän ñeå moät Thuyeàn tröôûng ñöôïc caáp theû Thaønh vieân CLB laø thöøa nhaän muïc ñích, ñieàu leä vaø töï nguyeän ñaêng kyù tham gia CLB Thuyeàn tröôûng.

3.4       Thaønh vieân naøo khoâng coøn nguyeän voïng tham gia CLB coù theå thoâng baùo tröïc tieáp vôùi Ban Chuû nhieäm CLB vaø hoaøn laïi theû Thaønh vieân.

Ñieàu 4 :          Quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa

                  Thaønh vieân CLB Thuyeàn tröôûng

Quyeàn lôïi :

4.1       Ñöôïc tham gia sinh hoaït CLB Thuyeàn tröôûng vaø caùc hoaït ñoäng cuûa Hoäi vaø Hoäi Khoa hoïc Kyõ thuaät vaø Kinh teá Bieån Thaønh phoù Hoà Chí Minh.

4.2       Ñöôïc trao ñoåi thoâng tin ngheà nghieäp vaø tình hình hoaït ñoäng cuûa ngaønh Haøng haûi trong vaø ngoaøi nöôùc.

4.3       Ñöôïc tham gia caùc hoaït ñoäng ngheà nghieäp treân caùc lónh vöïc giaùo duïc, ñaøo taïo, nghieân cöùu khoa hoïc, coâng ngheä, quaûn lyù, phaùp lyù vaø caùc vaán ñeà khaùc maø caùc Thaønh vieân CLB quan taâm.

4.4       Ñöôïc thaêm hoûi, giuùp ñôõ khi gaëp khoù khaên veà söùc khoûe, ñôøi soáng hoaëc gaëp ruûi ro, tai naïn trong ngheà nghieäp.

Nghóa vuï:

4.5       Chaêm lo xaây döïng CLB ngaøy caøng phaùt trieån vöõng maïnh, coù nhieàu hoaït ñoäng höõu ích vaø thieát thöïc.

4.6       Thöïc hieän nhöõng vieäc laøm ñeå taêng cöôøng ñoaøn keát, giuùp ñôõ nhau giöõa caùc Thaønh vieân CLB.

4.7       Taêng cöôøng quan heä, giao dòch, giôùi thieäu, tuyeân truyeàn vaän ñoäng ñeå caùc toå chöùc, caù nhaân trong vaø ngoaøi ngaønh uûng hoä CLB Thuyeàn tröôûng.

4.8       Ñoùng goùp leä phí CLB moãi thaùng toái thieåu 10.000 ñoàng Vieät Nam vaø nhöõng chi phí caàn thieát khaùc ñaõ ñöôïc kyø hoïp toaøn theå Thaønh vieân CLB thoâng qua. 

Ñieàu 5 :   Hoaït ñoäng cuûa CLB Thuyeàn tröôûng

5.1       Toå chöùc sinh hoaït vaø trao ñoåi caùc thoâng tin taïi ñòa ñieåm lieân laïc thöôøng xuyeân cuûa CLB Thuyeàn tröôûng.

5.2       Thoâng tin hai chieàu giöõa CLB Thuyeàn tröôûng.

5.3       Ñeà ra vaø toå chöùc thöïc hieän nhöõng vieäc caàn thieát theo muïc ñích cuûa CLB cho taäp theå hoaëc caù nhaân Thaønh vieân CLB.

5.4       Quan taâm theo doõi, thoâng baùo kòp thôøi caùc thoâng tin lieân quan ñeán ngheà nghieäp, coâng taùc, söùc khoûe cuûa caùc Thaønh vieân CLB coù tin vui, buoàn ñeå toå chöùc ñoäng vieân, thaêm hoûi, giuùp ñôõ. 

5.5       Hình thöùc hoaït ñoäng cuûa CLB Thuyeàn tröôûng chia thaønh caùc Nhoùm chuyeân ñeà: Toå chöùc Hoäi vieân, Vaên hoùa Xaõ hoäi, Kinh teá Taøi chính, Kyõ thuaät nghieäp vuï.

5.6       Hoäi hoïp cuûa CLB Thuyeàn tröôûng: tröø nhöõng tröôøng hôïp ñoät xuaát, Ban Chaáp haønh  ba thaùng hoïp moät laàn ñeå kieåm ñieåm tình hình vaø ñeà ra phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa CLB.

ÑIEÀU L 

 

CAÂU LAÏC BOÄ

THUYEÀN TRÖÔÛNG

VIEÄT NAM

 

Bình luận
14/03/2020
em còn sinh viên em tham gia clb mình đc k ạ
17/04/2020
Xin chào clb mấy a và mấy chú hiện em dg tìm kiếm con tàu gia vũ 09 khởi hành hải phòng đi đà nẵng hiện đã mất liên lạc 23 ngày nay nếu ai có tin tức gì xin hãy gọi cho em sdt 0972480506 e xin trân thành cảm ơn đến hội
19/11/2021
Bên CTY TNHH Hào Hưng của chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng đội ngũ nhân lực gồm thuyền trưởng, thuyền phó thuyền viên tất cả trên 10 vị trí. Mong Quý CLB nếu có nguồn xin giới thiệu giúp chúng tôi Hồ sơ liên lạc vui lòng gửi về email bella_ruan@yahoo.com Sđt liên hệ 028 39695752