Tin Tức

ANH NGỮ SĨ QUAN BOONG - THỬ THI TRẮC NGHIỆM Capt. Tiếu Văn Kinh Sưu tầm và biên tậpBÀI 28 (Chọn đáp án phù hợp điền vào chổ trống) [250] A vessel is wind rode when it is ______.A. at anchor and heading into the wind B. backing into the windC. carrying lee rudder D. necessary to apply a leeway correction to the course[251] A vessel may acquire a list if the...
Đăng ký nhận bản tin
X