Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Công ước Lao động Hàng hải (MLC 2006) sẽ có hiệu lực trong thời gian 12 tháng, vào tháng Tám năm 2013. Nó đã được phê chuẩn bởi 30 quốc gia thành viên, gần đây nhất là Nga và Philippines( 20/8/2012). Yêu cầu trọng tải ít nhất 33% tổng trọng tải trên thế giới cũng đã được vượt quá và hiện đang đứng ở mức...
 Hồng Minh - Phóng viên TCHH Trên cơ sở xem xét toàn diện Công ước quốc tế về tiêu chuẩn đào tạo, chứng nhận và trực ca (STCW) năm 1978/95 cho thuyền...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI     Số: 05/2012/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI     Số: 07/2012/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 190 /QĐ-BGTVT Hà...
Bạn Lê Vĩ Linh thân mến ! Liên quan đến câu hỏi của bạn nêu trong mục “Bình luận” về bài viết của tôi “CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ STCW 78 SỬA ĐỔI MANILA...
Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh Chủ tịch CLB Thuyền trưởng VN Phó chủ tịch Hội KHKT&KT Biển TP. Hồ Chí Minh Trả lời phỏng vấn của Hồng Minh, Phóng viên...
20/01/2012 13:1 GMT+7 Thực hiện Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca thuyền viên trên tàu biển năm 1978, sửa đổi năm 1995...
Đăng ký nhận bản tin
X