Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Phát Triển Nguồn Nhân Lực

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI     Số: 11/2012/TT- BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...
 Hồng Minh - Phóng viên TCHH Trên cơ sở xem xét toàn diện Công ước quốc tế về tiêu chuẩn đào tạo, chứng nhận và trực ca (STCW) năm 1978/95 cho thuyền...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI     Số: 05/2012/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI     Số: 07/2012/TT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 190 /QĐ-BGTVT Hà...
Bạn Lê Vĩ Linh thân mến ! Liên quan đến câu hỏi của bạn nêu trong mục “Bình luận” về bài viết của tôi “CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ STCW 78 SỬA ĐỔI MANILA...
Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh Chủ tịch CLB Thuyền trưởng VN Phó chủ tịch Hội KHKT&KT Biển TP. Hồ Chí Minh Trả lời phỏng vấn của Hồng Minh, Phóng viên...
20/01/2012 13:1 GMT+7 Thực hiện Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca thuyền viên trên tàu biển năm 1978, sửa đổi năm 1995...
Đăng ký nhận bản tin
X