Kiến thức và nghiệp vụ hàng hải dành cho sĩ quan Boong

Two Lanyards Part 1 - Sailor's Knot and Knife Lanyard Knot
Voyage Planning - Plotting waypoints.  
The art of controlling an LNG carrier
Đăng ký nhận bản tin
X