Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Kiến thức và nghiệp vụ hàng hải dành cho sĩ quan Boong

How to obtain the gyro compass error
Dead Reckoning Plotting  
Chief Mate Oral July 20, 2012 LSA AND FFA LSA & FFA  LAUNCHING OF LIFE BOAT IN EMERGENCYAs soon as I take orders from Master:Sound signal, I will wear my PPE with Life...
SBM tanker mooring operation
  Rủi ro giống như một ai đó hoặc một cái gì đó không bình thường có giá trị đến một vấn đề không biết trước hoặc dự đoán nguy hiểm, gây...
Đăng ký nhận bản tin
X