Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

IMO Và Đăng Kiểm Việt Nam

             (Ngày 28/3/2017) Sự phát triển cơ sở dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của IMO, nhằm hỗ trợ thực hiện các yêu cầu bắt buộc áp dụng Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973, được sửa đổi bởi Nghị định thư 1978 (gọi tắt Công ước MARPOL) trong...
Đăng ký nhận bản tin
X