Minh Thành Nha Trang Thiết bị lọc nước Nhật Bản

Biển và hải đảo

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 36-NQ/TW Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN...
Hàng năm lực lượng tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã thu nhận và xử lý trên 300 vụ việc liên quan đến tai nạn, sự cố trên biển, cứu và hỗ trợ...
Đăng ký nhận bản tin
X