PHỤ LỤC NGHỊ QUYẾT MSC.273(85) (ngày 4 tháng 12 năm 2008)

(Có hiệu lực từ  ngày 1 tháng 7 năm 2010)

1          QUY ĐỊNH CHUNG

Mục 1.1     Các định nghĩa

1          Tại khoản 1.1.10, cụm từ —còn bao gồm cả“ được thay thế bằng từ —còn có thể là“.

Mục  1.2      Mục tiêu

2          Toàn bộ nội dung của tiểu khoản .2 trong khoản 1.2.2 được thay thế như sau:

—.2     đánh giá mọi rủi ro đã được xác định đối với tàu, con người và môi trường,  và thiết lập các phương án phòng chống thích hợp; và “.

5          TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA THUYỀN TRƯỞNG

3          Bổ sung thêm từ —định kỳ“ vào trước từ - xem xét “ trong khoản 5.1.5.

7          TRIỂN KHAI CÁC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRÊN TÀU

4          Toàn bộ nội dung Chương 7 được thay thế như sau:

7     CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN TÀU

Công ty phải thiết lập các quy trình, kế hoạch và hướng dẫn, bao gồm cả các danh mục kiểm tra thích hợp, cho các hoạt động then chốt trên tàu liên quan đến an toàn của con người, của tàu và bảo vệ môi trường. Những nhiệm vụ khác nhau phải được xác định và phân công cho người có đủ năng lực. “

8          SĂN SÀNG ĐỐI PHÓ  TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

5          Toàn bộ nội dung điều 8.1 được thay thế như sau:

—8.1 Công ty phải xác định các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn trên tàu, và thiết lập các quy trình ứng phó.“

9          BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, TAI NẠN VÀ TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM

6          Toàn bộ nội dung điều 9.2 được thay thế như sau:

—9.2 Công ty phải thiết lập các quy trình về thực hiện hành động khắc phục, bao gồm cả các biện pháp nhằm ngăn ngừa tái diễn.“

 

 

10        BẢO DƯỠNG TÀU VÀ TRANG THIẾT BỊ

7          Trong điều 10.3, xóa cụm từ — thiết lập các quy trình trong hệ thống quản lý an toàn để “.

12        KIỂM TRA XÁC NHẬN, XEM XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÔNG TY

8          Toàn bộ nội dung điều 12.1 được thay thế như sau:

—12.1 Công ty phải tiến hành các cuộc đánh giá an toàn nội bộ trên văn phòng và trên tàu với chu kỳ không vượt quá 12 tháng để kiểm tra xác nhận rằng các hoạt động an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm tuân thủ với hệ thống quản lý an toàn. Trong trường hợp đặc biệt, chu kỳ đánh giá nội bộ có thể kéo dài hơn nhưng không quá ba tháng.“

9          Trong điều 12.2, cụm từ —hiệu quả, và nếu cần thiết, phải xem xét“ được thay thế bằng cụm từ - hiệu lực của “.

13        CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM TRA XÁC NHẬN ĐỊNH KỲ

10        Các điều khoản mới 13.12, 13.13 và 13.14 sau đây được bổ sung vào sau điều 13.11:

—13.12 Nếu việc kiểm tra xác nhận cấp mới được hoàn tất sau ngày hết hạn của Giấy chứng nhận Quản lý an toàn hiện hành, Giấy chứng nhận Quản lý an toàn mới sẽ có hiệu lực từ ngày hoàn tất cuộc kiểm tra xác nhận cấp mới với thời hạn không quá năm năm kể từ ngày hết hạn của Giấy chứng nhận Quản lý an toàn hiện hành.

13.13 Nếu cuộc kiểm tra xác nhận cấp mới được hoàn tất nhưng Giấy chứng nhận Quản lý an toàn mới không thể cấp kịp lên tàu trước ngày trước ngày hết hạn của Giấy chứng nhận Quản lý an toàn hiện hành, Chính quyền hành chính hoặc tổ chức được Chính quyền hành chính công nhận có thể xác nhận lên giấy chứng nhân hiện hành, và giấy chứng nhận này phải được xem là có hiệu lực thêm một thời hạn không quá năm tháng kể từ ngày hết hạn.

13.14 Nếu tại thời điểm hết hạn của Giấy chứng nhận Quản lý an toàn, tàu không có mặt tại cảng nơi có thể thực hiện kiểm tra xác nhận được, Chính quyền hành chính có thể gia hạn Giấy chứng nhận Quản lý an toàn nhưng chỉ với mục đích để cho phép tàu hoàn tất hành trình  đến cảng mà ở đó có thể tiến hành kiểm tra xác nhận, với điều kiện Chính quyền hành chính thấy điều đó là đúng và hợp lý.  Trong trường hợp này, Giấy chứng nhận Quản lý an toàn không được gia hạn quá ba tháng, và tàu có Giấy chứng nhận Quản lý an toàn được gia hạn không được rời khỏi cảng mà ở đó phải thực hiện kiểm tra xác nhận nếu không được cấp Giấy chứng nhận Quản lý an toàn mới.   Khi hoàn tất cuộc kiểm tra xác nhân cấp mới, Giấy chứng nhận Quản lý an toàn mới sẽ có hiệu lực không quá năm năm kể từ ngày hết hạn của Giấy chứng nhận Quản lý an toàn hiện hành trước khi gia hạn.“

14        CHỨNG NHẬN TẠM THỜI

11        Trong mục 14.4.3, từ  —nội bộ “ được bổ sung thêm sau từ —kế hoạch đánh giá“.