BAN BIÊN TẬP MỞ CHUYÊN MỤC MỚI

MỖI KỲ MỘT CÂU HỎI

TT. Tiếu Văn Kinh

CÂU HỎI 11 KỲ NÀY

IMO quy định việc phân chia vùng biển như thế nào để trang bị GMDSS?

GIẢI ĐÁP CÂU HỎI 10 KỲ TRƯỚC 

Hỏi: Giả sử có một tàu bị lâm nạn trên biển, hãy căn cứ sơ đồ sau đây giải thích hoạt động của GMDSS ?

20121207image001

 

Đáp: Giả sử có một một tàu (11) trên biển lâm nạn, đầu tiên từ tàu các tín hiệu cấp cứu lập tức được thuyền trưởng tàu bị nạn truyền phát đi thông qua các thiết bị vô tuyến trên tàu, đồng thời các tín hiệu đó cũng sẽ được hệ thống EPIRB (8) tự động phát đi (nếu tàu chẳng may bị đắm). Ngay lập tức các tín hiệu này sẽ được INMARSAT (4), COSPAS SARSAT (5) cùng các tàu chạy lân cận (10) và các trạm HF,MF, VHF (6) trên bờ gần đó nhất tiếp nhận.

Đến lượt mình, hệ thống INMART, COSPAS SARSAS và các tàu lân cận lập tức truyền phát tín hiệu cấp cứu mà mình tiếp nhận được về các trạm mặt đất (2) và các trung tâm kiểm soát địa phương (3) và tất cả các tàu chạy lân cận (10). Các tàu lân cận (10) còn có nhiệm vụ truyền phát lại các thông tin này vào không trung cho tất cả các tàu, trạm có thể thu nhận được.

Như vậy, trong một khoảng thời gian rất ngắn, không chậm trễ, một hệ thống liên lạc toàn cầu, hoặc ít nhất là trong một khu vực nhất định đã được lưu thông (kết nối thông tin), các trung tâm tìm kiếm và cứu nạn (3) bắt đầu khởi động và triển khai ngay công việc tìm kiếm và cứu nạn bằng cách gửi đi lập tức các tàu dịch vụ SAR (7) ra hiện trường tai nạn. Trong các tín hiệu cấp cứu từ tàu hoặc EPIRB đều có thông báo vị trí tàu bị nạn, còn các thiết bị SART phát các tín hiệu nhận dạng giúp tàu dịch vụ SAR, các tàu lân cận tiếp cận nhanh chóng tàu bị nạn và thực hành cấp cứu.

======================