https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=80bQX5VEI5khttps://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=80bQX5VEI5khttps://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=80bQX5VEI5kĐạ

i h

i CLB Thuy

n tr

ưở

ng vi

t nam

ng

ày 7-9-2018 vinh d

ch

ào

đ

ó

n

Ông Bùi V

ă

n C

ườ

ng

y viên Trung

ươ

ng

Đả

ng, Ch

t

ch T

ng Công

đ

oàn VN

đ

ã

đế

n tham d

đạ

i h

i và

ph

át bi

u nh

ng ý

ki

ế

n tâm huy

ế

t

đ

i v

i thuy

n viênĐạ

i h

i CLB Thuy

n tr

ưở

ng vi

t nam

ng

ày 7-9-2018 vinh d

ch

ào

đ

ó

n

Ông Bùi V

ă

n C

ườ

ng

y viên Trung

ươ

ng

Đả

ng, Ch

t

ch T

ng Công

đ

oàn VN

đ

ã

đế

n tham d

đạ

i h

i và

ph

át bi

u nh

ng ý

ki

ế

n tâm huy

ế

t

đ

i v

i thuy

n viên